Phone : 02-102-9381 ,02-102-9382

Email: sale@cggthailand.com

โรงงาน ผู้ผลิต-จำหน่าย ประตู หน้าต่าง uPvc

About us

เกี่ยวกับเรา บริษัท ซีจีจี (ไทยแลนด์) จำกัด

วิสัยทัศน์องค์กร

            "บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในด้าน ประตู หน้าต่าง uPVC โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และ สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน”

พันธกิจองค์กร

         1.ใส่ใจทุกรายละเอียดของการทำงาน เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ
         2.เป็นองค์กรที่เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
         3.มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

           มุ่งมั่นผลิตสินค้า ตรงตามมาตรฐาน และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคายุติธรรม โดยมุ่งเน้นการบริการจัดส่งที่ตรงเวลาให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

นโยบายบริษัท

           บริษัท ซีจีจี (ไทยแลนด์) จำกัด  เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความตรงต่อเวลา สินค้าดีมีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า

 

            บริษัท ซีจีจี (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้เส้นโครงกรอบโปรไฟล์ (Profile) จาก Conch ผลิตโดยบริษัท Wuhu Conch Profile and Science Company Limited ดำเนินการโดยกลุ่มทุน Anhui Conch Group ซึ่งทำธุรกิจหลักทางด้าน Plastic Profile ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก และเป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ และปูนเม็ดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และได้รับใบรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE ตามมาตรฐานสากล ISO : 14001:2004
 

ใบรับรองมาตราฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ใบรับรองมาตราฐาน คุณภาพสินค้า


 
Certificate No : 08907E0002R0L
Date : Feb 15,2006
Valid until : Feb 14,2009
Range : Environmental Management system
Reference : Guangdong Audit and Certification Centre of Qualigy System
   
 
Name : Certificate For Product Exemption From Quality Surveillance Inspection
Certificate No : 340281006
Date : Dec 01,2006
Valid until : Dec 01,2009
Range : Conch. PVC Window & Door Profile;Plastic Profiles
Reference : State General Administration of The People’s Republic of China For Quality Supervision    And Inspection And Quarantine

 

 

ใบรับรองมาตราฐาน ISO

     
 
 
Name : ISO 9001:2015
Certificate No :Th17/10442
Date :19 Sep 2017
Valid Until: 19 Sep 2020
Range  :  Design,Assembly and Install service of uPVC door and window . Sale of uPVC door and window Accesseries 

 

 
 

 

 
         


         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ซีจีจี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ปรับตัวและเพิ่มศักยภาพการบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพสินค้า และบริการหลังการขาย โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยบุคคลากรทีมีความสามารถ พันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัท ฯ เชื่อว่าการรักษาฐานคุณภาพที่ดี เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

นโยบายด้านความปลอดภัย

      บริษัท ซีจีจี(ไทยแลนด์) จำกัด บริหารงานโดยยึดถือนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนพนักงานและผู้รับเหมาช่วงทุกคน จะต้องถือ ปฏิบัติเช่นกัน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่มีขึ้นในภายภาคหน้า
 
       บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยถึงชีวิตและสุขภาพอนามัยของทุกคน ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงนโยบายเพื่อให้มีความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานรวมถึงการรักษา ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งต้องกำหนดมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับบุคคลที่สามไว้ดังนี้
 
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อพนักงาน
กำหนดให้พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท ฯ มุ่งมั่นในการป้องกัน แก้ไข และลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายจากการทำงานอันเนื่องมาจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
บริษัท ฯ สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตามหลักอาชีวอนามัย
การปฏิบัติงานของบริษัท ฯ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดสิ่งที่เดือดร้อนกับบุคคลอื่น บริษัท ฯ   
จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม